Account Whatsapp Bel
9.3

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Tweek
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod (verkoop webshop)
Artikel   5 – Het aanbod (inkoop webshop)
Artikel   6 – Het aanbod (reparaties)
Artikel   7 – De overeenkomst (verkoop webshop)
Artikel   8 – De overeenkomst (inkoop webshop)
Artikel   9 – De overeenkomst (reparaties)
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13 – De prijs (verkoop webshop)
Artikel 14 – De prijs (inkoop webshop)
Artikel 15 – De prijs (reparaties)
Artikel 16 – Conformiteit en garantie
Artikel 17 – Levering en uitvoering (verkoop webshop)
Artikel 18 – Levering en uitvoering (inkoop webshop)
Artikel 19 – Levering en uitvoering (reparaties)
Artikel 20 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 21 – Betaling (verkoop webshop)
Artikel 22 – Betaling (inkoop webshop)
Artikel 23 – Betaling (reparaties)
Artikel 24 – Klachtenregeling
Artikel 25 – Geschillen
Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 27 – Verklaring algemene voorwaarden fysieke vestiging(en) Tweek
Artikel 28 – Aanvullende voorwaarden Tweek-cadeaukaart

Algemene voorwaarden fiets- en scooterverhuur Tweek

Zie onder de algemene voorwaarden over de webshop van Tweek.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer(hierna: Tweek);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Tweek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Tweek: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tweek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tweek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN TWEEK

Ondernemer: Tweek gevestigd aan de Ampèreweg 26-M te Middelburg (4338 PT)
Telefoonnummer: 0118-851050
E-mailadres: klantenservice@tweek.nl
KvK-nummer: 60811803
Btw-identificatienummer: NL002232131B79

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tweek en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Tweek en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tweek zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD (VERKOOP WEBSHOP)

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tweek gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tweek niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Tweek de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Tweek zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – HET AANBOD (INKOOP WEBSHOP)

 1. De calculator voor de inkoopprijs van een elektronica product op de webshop van Tweek (hierna: de inkoopmodule) van een consument geeft een prijsindicatie voor de waarde van het aangeboden elektronica product door de consument. Tweek weergeeft twee waarden: namelijk de contante geldwaarde en een inruilwaarde die de prijs reduceert voor producten in de webshop van Tweek.
 2. Tweek behoudt zich het recht voor, om bij ontvangst van het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule, het aangeboden product van de consument te beoordelen en wegens gegronde redenen af te wijzen. Deze gegronde redenen kunnen bestaan uit:
  • Dat het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule;
  • Dat het aangeboden product van de consument niet op de door Tweek aangegeven wijze is verpakt bij de verzending;
  • Dat het aangeboden product van de consument niet aangetekend is verzonden naar Tweek;
  • Enig andere reden die ervoor zorgt dat Tweek de prijsindicatie niet kan blijven hanteren voor het aangeboden product van de consument.
  • Apparatuur met waterschade wordt per direct afgewezen en teruggestuurd naar de consument door Tweek.
 3. Het aanbod is gebaseerd op een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten middels de inkoopmodule van Tweek. De beschrijving is op basis van inkoopmodule van Tweek voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tweek niet.

ARTIKEL 6 – HET AANBOD (REPARATIES)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 7 – DE OVEREENKOMST (VERKOOP WEBSHOP)

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tweek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tweek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tweek kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tweek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tweek zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Tweek waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Tweek deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 8 – DE OVEREENKOMST (INKOOP WEBSHOP)

 1. De overeenkomst komt in alle gevallen onder voorbehoud tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Tweek in de inkoopmodule van Tweek. Dit voorbehoud is benodigd, zodat Tweek kan vaststellen of het aangeboden product van de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden die zijn opgegeven door de consument in de inkoopmodule van Tweek en zoals aangegeven in artikel 5. De gestelde voorwaarden bestaan uit:
  • Het naar waarheid opgeven van de waarden in de inkoopmodule van Tweek. Dit betekent dat Tweek de beoordeling toekomt of een aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden die door de consument op de inkoopmodule van Tweek zijn ingevuld;
  • Het verpakken van het pakket met het aangeboden product van de consument op basis van de opgegeven criteria door Tweek die aan de consument zijn voorgelegd;
  • Het aangetekend opsturen van het pakket naar het door Tweek aangegeven adres;
  • Enig andere voorwaarde waar de consument redelijkerwijs aan dient te voldoen om het aangeboden product van de consument op een veilige wijze bij Tweek aan te bieden, zodat het aangeboden product van de consument voldoet aan, onder andere, de opgegeven waarden in de inkoopmodule van Tweek.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tweek passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tweek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tweek kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tweek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tweek zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Tweek waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Tweek deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 9 – DE OVEREENKOMST (REPARATIES)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 10 – HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit is uitgezonderd bij aankoop van computerprogrammatuur (games), hierbij bedraagt de bedenktermijn 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Tweek bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tweek retourneren, conform de door Tweek verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij de verkoop van producten van de consument aan Tweek heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat Tweek het aangeboden product van de consument heeft goedgekeurd en als gevolg hiervan het overeengekomen bedrag per bankoverschrijving heeft overgemaakt óf een inruiltegoed heeft toegevoegd aan de account van de consument die het product ter verkoop heeft aangeboden aan Tweek.
 4. Bij de reparatie van producten van de consument aan Tweek heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat Tweek het aangeboden product dat gerepareerd dient te worden, heeft gerepareerd of bezig is met de aangegeven reparatie door de consument via de website van Tweek.

ARTIKEL 11 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tweek dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 12 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Tweek kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tweek dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Tweek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tweek geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 13 – DE PRIJS (VERKOOP WEBSHOP)

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Tweek producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tweek geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tweek dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor zover het een nieuw product betreft en uitdrukkelijk op de website van Tweek én op de factuur wordt vermeldt dat over het verkochte product btw wordt gerekend door Tweek aan de consument. Ingeval van tweedehands producten zijn de prijzen zonder btw, aangezien het rekenen van btw niet is toegestaan voor tweedehands producten en dus de margeregeling wordt toegepast.

ARTIKEL 14 – DE PRIJS (INKOOP WEBSHOP)

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De aangeboden prijs van Tweek is onder voorbehoud van hetgeen bepaald in de artikelen 5 en 8. Als verduidelijking op de artikelen 5 en 8 geldt dat de prijs voor het aangeboden product van de consument een prijsindicatie is en dus enkel onder voorbehoud geldt dat het aangeboden product van de consument voldoet aan de opgegeven waarden; dit wordt vastgesteld door de controle van Tweek bij ontvangst van het aangeboden product van de consument;
 3. De prijs die Tweek bepaalt in de inkoopmodule heeft een geldigheidsduur van één week (zeven dagen). Indien de consument akkoord is met de prijs die de inkoopmodule van Tweek heeft gegenereerd, dan heeft de consument één week om het aangeboden product van de consument aan te leveren (volgens de bepalingen uit deze algemene voorwaarden) aan Tweek. De dag van akkoordverklaring van Tweek voor het aangeboden product van de consument geldt als de eerste dag dat de aangeboden prijs van toepassing is. De dag van ontvangst van het aangeboden product bij Tweek geldt hierbij  als eindtermijn. In de periode tussen aanbod en ontvangst kunnen dus maximaal zeven dagen verstrijken. Indien deze termijn is verstreken en het aangeboden product van de consument na deze termijn is ontvangen, dan behoudt Tweek zich het recht voor (buitenom de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden) om het aangeboden product van de consument af te wijzen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw voor zover het een nieuw product betreft. Ingeval van tweedehands producten zijn de prijzen zonder btw, aangezien het rekenen van btw niet is toegestaan voor tweedehands producten en dus de margeregeling wordt toegepast.

ARTIKEL 15 – DE PRIJS (REPARATIES)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 16 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Tweek staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Derhalve hanteert Tweek een garantietermijn van minimaal zes maanden op alle refurbished/tweedehands producten, met uitzondering van computerprogrammatuur (games) en nieuwe producten. Het is voor de consument mogelijk om tot 1 of maximaal 2 jaar garantie bij te kopen voor een refurbished/tweedehands product, waarbij de gekochte garantie gespecificeerd staat op de factuur van de consument. Voor de ‘bijgekochte’ garantie gelden dezelfde garantievoorwaarden als bij de standaard garantie die Tweek levert op refurbished/tweedehands producten. Voor computerprogrammatuur (games) geldt een garantietermijn van zeven dagen. Voor nieuwe producten geldt een standaard garantie van 1 jaar, tenzij er redelijkerwijs van uit mag worden gegaan dat deze garantie 2 jaar is. Tweek geeft geen garantie op garantie. Tweek stelt geen garantie op enige (online) activatiecodes die op tweedehands computerprogrammatuur (games) rusten en kan derhalve niet garanderen dat deze (online) activatiecodes nog bruikbaar zijn. Indien schriftelijk overeengekomen, staat Tweek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Op uitgevoerde reparaties door Tweek aan aangeboden producten ter reparatie van de consument wordt een garantietermijn van tenminste zes maanden verleend op de reparatie, en daarmee enkel het gerepareerde onderdeel. Tweek stelt enkel garantie voor de producten uit de overeenkomst die bij normaal gebruik niet voldoen aan de redelijke verwachtingen van de consument. Indien het product, na objectieve vaststelling, defect is geraakt binnen de gegeven garantietermijn door gebruik van de consument geen normaal gebruik is, en waarvan de consument redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, dan is Tweek hiervoor niet aansprakelijk. Dit is met name het geval bij val-, stoot- en waterschade. De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
 • De consument jegens Tweek in gebreke is;
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd c.q. heeft laten repareren of bewerken door derden;
 • De producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld, eventueel in strijd met de aanwijzingen van Tweek of de fabrikant;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • Enig andere oorzaak waaruit redelijkerwijs zou blijken dat Tweek zich niet meer aan haar garantie hoeft te houden.
 1. Een door Tweek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tweek kan doen gelden.
 2. De conformiteit voor de consument van een aangeboden product van de consument hangt van de opgegeven waarden af uit de inkoopmodule van Tweek. Zoals aangegeven in de artikelen 5, 8 en 14 van deze algemene voorwaarden, dient de consument er zorg voor te dragen dat het aangeboden product van de consument op de daarvoor aangegeven wijze wordt verpakt en verzonden én conformeert aan de opgegeven waarden in de inkoopmodule. Indien dit niet het geval is, dan treden de gevolgen uit deze algemene voorwaarden in.

ARTIKEL 17 – LEVERING EN UITVOERING (VERKOOP WEBSHOP)

 1. Tweek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tweek kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en 7 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tweek geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen twee werkdagen te verwerken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Tweek het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien een product door de consument teruggestuurd dient te worden, dan zal het bedrag dat de consument heeft betaald uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het teruggestuurde product betaald worden.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tweek zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Tweek.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tweek tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tweek bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 18 – LEVERING EN UITVOERING (INKOOP WEBSHOP)

 1. De consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren van het aanbod uit de inkoopmodule van Tweek, het verpakken van het aangeboden product van de consument én de verzending van het aangeboden product van de consument naar Tweek.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van Tweek. Dit wordt door Tweek duidelijk aangegeven aan de consument, door middel van een e-mail met exacte instructies over de levering en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen Tweek en de consument voor het aangeboden product van de consument middels de inkoopmodule van Tweek.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van bezorging aan Tweek of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger van Tweek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 19 – LEVERING EN UITVOERING (REPARATIES)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 20 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Tweek voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 21 – BETALING (VERKOOP WEBSHOP)

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tweek te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Tweek behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 22 – BETALING (INKOOP WEBSHOP)

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, streeft Tweek ernaar om de prijs, voortvloeiend uit de prijsindicatie uit de inkoopmodule aan de consument voor het aangeboden product van de consument, binnen één werkdag na ontvangst van het aangeboden product uit te betalen door middel van bankoverschrijving op een daarvoor door de consument aangegeven bankrekening óf, indien overeengekomen, het inruiltegoed te storten op de account bij Tweek van de consument die het aangeboden product van de consument heeft verzonden, doch zal de betaling uiterlijk binnen 30 dagen geschieden.
 2. De betaling kan worden uitgesteld, opgeschort of geannuleerd door Tweek, indien het aangeboden product van de consument niet voldoet aan de opgegeven waarden die de consument heeft aangegeven in de inkoopmodule van Tweek, het aangeboden product van de consument niet op een door Tweek aangegeven wijze door de consument is verpakt, het pakket met het aangeboden product van de consument niet aangetekend is verzonden door de consument naar het aangegeven adres van Tweek, het pakket met het aangeboden product van de consument niet is aangekomen op het door Tweek aangegeven adres, óf op enigerlei andere wijze waaruit redelijkerwijs blijkt dat Tweek het recht heeft om de betaling uit te stellen, op te schorten of te annuleren. Eén en ander ligt in lijn met hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.
 3. Indien sprake is van een uitstel van de betaling, opschorting van de betaling of annulering van de betaling zal Tweek ernaar streven om eerst contact op te nemen met de consument van het aangeboden product van de consument om onderling tot een oplossing te komen. Tweek behoudt zich het recht voor, indien lid 2 van toepassing is, om het pakket met het aangeboden product van de consument terug te sturen naar de consument en de verzendkosten hiervan te verhalen op de consument.

ARTIKEL 23 – BETALING (REPARATIES)

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden op onze reparatie website: www.Tweekfix.nl.

ARTIKEL 24 – KLACHTENREGELING

 1. Tweek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tweek, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Tweek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 25 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Tweek en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 26 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 27 – VERKLARING ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIEKE VESTIGING(EN) TWEEK

Ter verduidelijking gelden dezelfde Algemene voorwaarden tevens in de fysieke vestiging(en) van Tweek. De bepalingen uit de Algemene voorwaarden die kennelijk enkel toepasselijk kunnen zijn voor enige handeling(en) die de consument aan Tweek bindt (of andersom) middels het gebruik van de website van Tweek, zijn derhalve niet van toepassing. De resterende bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die dus van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst die tussen de consument en Tweek in de fysieke vestiging zijn derhalve van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 28 – AANVULLENDE VOORWAARDEN TWEEK-CADEAUKAART

Het aankopen van een Tweek-cadeaukaart en tegoed

De houder kan het tegoed dat op zijn Tweek-cadeaukaart beschikbaar is kosteloos controleren door contact op te nemen met Tweek. Een cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd.

Betalen met de Tweek-cadeaukaart

Met de Tweek-cadeaukaart kan de houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Tweek en Tweekfix. Afschrijving van het tegoed op de Tweek-cadeaukaart heeft plaats op het moment dat de houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd. De houder kan met de Tweek-cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het tegoed. De houder kan de Tweek-cadeaukaart in een keer of in delen besteden totdat het totale tegoed is gebruikt.

Verlies, diefstal en misbruik

De Tweek-cadeaukaart wordt niet op naam van de houder uitgegeven. De Tweek-cadeaukaart heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Tweek-cadeaukaart zal de houder het tegoed verliezen. De houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) tegoed. De Tweek-cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de houder slechts om niet aan een opvolgende houder worden gegeven om te worden gebruikt als Tweek-cadeaukaart.

Terugbetalingsvoorwaarden

Tweek is wettelijk verplicht om op verzoek van een houder binnen 14 dagen, het (resterende) tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de houder. Tweek mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Tweek redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de houder. De houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres, zoals te vinden op de websites van Tweek.

De Tweek-cadeaukaart is 2 jaar geldig. Vanaf de datum van uitgifte.

Tweek kan niet aansprakelijk worden gehouden als een houder een Tweek-cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

Algemene voorwaarden fiets- en scooterverhuur Tweek

DEFINITIES
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fiets:  één, twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen (tandem, mountainbike, ebike) of spierkracht als bij ( Step);
Huurder: de rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: Tweek.nl die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets en/of scooter, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van onderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en/of scooteren het derven van huurinkomsten;
Berijder:  de feitelijk bestuurder van de fiets.

Artikel 1, Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen. Deze staan tevens op de website van verhuurder vermeldt.

Artikel 2, Betaling

a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurder te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

b. De mogelijke in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

e. De waarborgsom voor elektrische fietsen is €150,- per fiets. Voor een elektrische bakfiets is de waarborgsom €200,-. Voor een Elektrische scooter is de waarborgsom €200,-. Voor een kinderfiets is de waarborgsom €50,-. De waarborgsom wordt binnen 3 werkdagen teruggestort op de bankrekening van huurder na het einde van de verhuurperiode.

Artikel 3, Huurperiode

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.

c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

d. De fiets(en) en/of scooter(s) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) en/of scooter(s) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 11,34 voor elke dag dat de fiets(en) en/of scooter(s) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) en/of scooter(s) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) en/of scooter(s) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4, Gebruik

a. De fiets(en) en/of scooter(s) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) en/of scooter(s) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) en/of scooter(s) werd(en) ontvangen.

b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) en/of scooter(s) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

c. De fiets(en) en/of scooter(s) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, ook indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5, Schade, verlies en diefstal

a.De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) en/of scooter(s) of onderdelen daarvan, zomede van sleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. De scooters zijn conform de Nederlandse Wet verzekerd voor voertuigen die een verzekeringsplicht hebben.

b.  Huurder is voor schade van de Verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal EUR 150,-, bij elektrische fietsen maximaal EUR 450,-. Bij elektrische scooters is het eigen risico EUR 600,-.

Artikel 6, Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) en/of scooter(s)  is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7, Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd

Artikel 8, Annuleren

Indien een annulering gedaan wordt gelden de volgende voorwaarden:

 -Voor een volledige restitutie of kosteloos annuleren van de reservering dient huurder minstens 48 uren vóór de aanvangstijd huur dag (08:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren.
-Voor 50% restitutie dient de huurder tot 24 uren vóór de aanvangstijd huur dag (08:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

a.  Indien Huurder een fiets(en) en/of scooter(s)  in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont;

b. Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de fiets(en) en/of scooter(s) dient direct contact te worden opgenomen met Verhuurder;

c. Het gebruik van de fiets(en) en/of scooter(s) door Huurder is voor eigen risico van Huurder;

d. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de fiets(en) en/of scooter(s), tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Verhuurder;

e. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/ of beschadigingen aan de fiets(en) en/of scooter(s);

f. Reparaties aan de fiets(en) en/of scooter(s)  zijn voor rekening van Verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets(en) en/of scooter(s).

g. Pas na toestemming van de Verhuurder mag Huurder iemand anders dan de Verhuurder de fiets(en) en/of scooter(s) repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden;

Artikel 10, Geschillen


a.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is Huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

b. Op de huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de huurovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd de rechter.

Artikel 11, Toepasselijk recht

a.Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


b.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tweek.nl  is gevestigd/kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12, Andere voorwaarden

a. Elektrische fiets(en) en/of scooter(s) word(t)(en) door verhuurder met een volle accu afgeleverd. De actieradius van een elektrische scooter is 80 km. De actieradius van een elektrische fiets is 60/80 km. De actie radius van een elektrische bakfiets is 60/70 km. Dit is afhankelijk van persoonlijk gewicht en bagage gewicht.

b. Verhuurder heeft het recht om bij regen en bepaalde weersomstandigheden,  zonder kosten wederzijds, te annuleren. Dit ter beoordeling van de verhuurder. Er kan een andere datum vastgesteld worden, er is geen restitutie mogelijk.

c. Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of een total loss van de fiets(en) en/of scooter(s) ten tijde van de huurperiode (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder). Huurder is aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets(en) en/of scooter(s).

Bekijk onze categorieën

Smartphone scherm of batterij kapot? Spelcomputer of computer reparatie?

Smartphone scherm of batterij kapot?

Wij zijn dé reparatie experts van Zeeland en hebben jouw smartphone in een mum van tijd weer gefixt.

Moet je scherm worden vervangen? Zullen wij je batterij vervangen? Of heb je een ander probleem met je smartphone?

Ook voor alle reparaties aan jouw spelcomputer, laptop of computer kun je bij ons terecht!

Reparatie laten uitvoeren

KLANT BEOORDELINGEN

Smartphone kapot? Wij repareren het direct voor je!

Is jouw smartphone kapot? Heb je een nieuw scherm nodig voor jouw Apple iPhone? Of wil je de batterij vervangen in jouw smartphone? Kom dan langs bij Tweek in Middelburg.

Spelcomputer of computer reparatie bij Tweek

Is jouw spelcomputer kapot? Heb je een reparatie nodig aan jouw laptop of computer? Tweek helpt jou verder in Middelburg

© 2024 Tweek.nl

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar winkel
   Calculate Shipping